Omstillings-programmet


Sykkylven kommune har blitt tildelt status som omstillingskommune for perioden 2021-2026. Omstillingsprogrammet er ein tidsavgrensa ekstraordinær innsats for kommunar og regionar med mål om utvikling og vekst. Støttemidla er eit supplement til andre offentlege virkemiddel frå Innovasjon Norge, fylkeskommunen, Norges forskningsråd eller SIVA.

Bli med å skape fleire spennande arbeidsplassar i Sykkylven! Vi har sett oss eit overordna mål om å bidra til å skape og sikre 170 arbeidsplassar i Sykkylven innan 2026.

Det er eit ønske om å utvikle ei bredde i næringslivet i Sykkylven, for å redusere den sårbarheita som kjem av ein einsidig næringsstruktur i "møbelbygda". Samtidig er det eit ønske om å bidra til eit meir robust næringsliv, som er berekraftig inn i framtida.

Difor vil omstillingsprogrammet bidra til å vidareutvikle eksisterande bedrifter og legge til rette for nyetableringar innan fleire bransjar. Omstillingsarbeidet skal òg bidra til å styrke Sykkylven sin attraktivitet som næringslivs- og bustadkommune.

Innsatsområda i omstillings­programmet

Omstillingsprogrammet i Sykkylven sine fire innsatsområde er:

1. Skaparglede i næringslivet
2. Opplevingsnæringar
3. Samarbeid og nettverk
4. Attraktive Sykkylven

Kva kan du søke om støtte til?

Eksempelvis kan følgande prosjekt støttast:

- Utviklingsprosjekt i bedrifter

- Nettverksbygging mellom bedrifter

Til no

Over 30 små og større

prosjekt har fått støtte hittil.

Vi organiserar og gjennomfører frukostmøter, kurs og mini-seminar, med ulike tema som lokalt næringsliv sett på agendaen.

Eit leiarutviklingsprogram er i gong, og vi tilbyr eit solid utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter som er motiverte for vekst og utvikling.

No jobbar vi også enda meir for å kople bedrifter med aktuelle forskningsprosjekt og forsknings- og utviklingsinstitusjonar.

Telefon

Treng du raskt svar? Ta ein telefon.

+47 98 88 22 92

Adresse

SkaparLINKEN

Sykkylven

Siste nytt

Prosjekt

Potensiale for gode løysingar i møbelindustriens gjenbruksprosjekt

February 9, 2024
Pål Erik Haraldsen frå Norsk Tekstilgjenvinning var førre veke på besøk hjå fleire av våre lokale møbelbedrifter. Tekstilavfall er ei stor utfordring, og fleire er no samla eit prosjekt for betre avfallshåndtering, med industriell symbiose tankegang.
Aktuelt

Næringslivsundersøkinga 2024

February 7, 2024
For å få ein årleg temperaturmålar på kor godt vi treff i vårt næringsutviklingsarbeid, håpar vi du som bedriftseigar eller bedriftsleiar vil svare på Sykkylven kommune si årlige næringslivsundersøking.
Gründer

Gründerfrukost med Brennevinsgrova og FunkFit Sykkylven

December 14, 2023
1. desember var det duka for gründerfrukost med julestemning her i SkaparLINKEN. Vi fekk høyre gründerhistoriene bak Brennevinsgrova og FunkFit Sykkylven - Inspirerande og lærerikt!