Omstillings-programmet


Sykkylven kommune har blitt tildelt status som omstillingskommune for perioden 2021-2026. Omstillingsprogrammet er ein tidsavgrensa ekstraordinær innsats for kommunar og regionar med mål om utvikling og vekst. Midla er eit supplement til andre offentlege virkemiddel frå Innovasjon Norge, fylkeskommunen, Norges forskningsråd eller SIVA.

Bli med å skape fleire spanande arbeidsplassar i Sykkylven! Vi har sett oss eit overordna mål om å bidra til å skape og sikre 170 arbeidsplassar i Sykkylven innan 2026.

Det er eit ønske om å utvikle ei bredde i næringslivet i Sykkylven, for å redusere den sårbarheita som kjem av ein einsidig næringsstruktur. Samtidig er et eit ønske om å bidra til eit meir robust næringsliv som er berekraftig inn i framtida. Difor vil omstillingsprogrammet bidra til å vidareutvikle eksisterande bedrifter og legge til rette for nyetableringar innan fleire bransjar. Omstillingsarbeidet skal òg bidra til å styrke Sykkylven sin attraktivitet som næringslivs- og bustadkommune.

Innsatsområda i omstillings­programmet

Omstillingsprogrammet i Sykkylven sine fire innsatsområde er:

1. Skaparglede i næringslivet
2. Opplevingsnæringar
3. Samarbeid og nettverk
4. Attraktive Sykkylven

Kva kan du søke om støtte til?

Eksempelvis kan følgande prosjekt støttast:

- Utviklingsprosjekt i bedrifter

- Nettverksbygging mellom bedrifter

Til no

Over 30 små og større

prosjekt har fått støtte hittil.

Vi organisera og gjennomføre kurs og mini-seminar med ulike tema som lokalt næringsliv sett på agendaen.

Eit leiarutviklingsprogram er i gong, og vi tilbyr eit solid utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter som er motiverte for vekst og utvikling.

No jobbar vi også enda meir for å kople bedrifter med aktuelle forskningsprosjekt og forsknings- og utviklingsinstitusjonar.

Telefon

Treng du raskt svar? Ta ein telefon.

+47 98 88 22 92

Adresse

SkaparLINKEN

Sykkylven

Siste nytt

Næringsforeninga

Nyborg med nye kontrakter i Equinor-prosjekt

September 25, 2023
Med ei ny stor kontrakt og ei vidareføring av eit viktig samarbeid, får teamet ved Nyborg ros av dagleg leiar Magnus Løseth.
Aktuelt

Industriturné, for lærlingar og framtidig rekruttering

September 19, 2023
I september arrangerte opplæringskontoret for møbel, tre og mekanisk industri ein todagers industriturné for neste års lærlingar, med besøk i industribedrifter i Sykkylven og Stranda.
Aktuelt

Satsar på leiarutvikling over kommunegrensa

September 13, 2023
"...ære vere dei som vel å satse på leiarar i desse krevjande tider", seier Bjarne Olav Velle, fabrikksjef ved Pla-Mek i Sykkylven.