Innsatsområda i omstillings­programmet

Det er følgande kriteria for støtte frå Sykkylven kommunes omstillingsprogram:
  • Bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar som ønsker å starte eller utvikle si verksemd/næring kan søke om økonomisk bistand frå omstillingsmidlane, så lenge tiltaket det søkast om er innanfor omstillingsprogrammets fire satsingsområde.
  • Tiltaket/prosjektet må være i høve til definerte strategiar og tiltak innanfor satsingsområda i omstillingsprogrammets handlingsplan.
  • Søker må omtale korleis prosjektet/tiltaket støttar opp under omstillingsprogrammets hovudmål om å bidra til å skape 170 nye/sikra arbeidsplassar i Sykkylven i løpet av 6 år.
  • Søknaden må innehalde forretningsplan/prosjektplan og budsjett for bedrifta(ne) og det omsøkte tiltaket.
  • For bedriftsretta støtte må bedrifta være registrert i Brønnøysundregisteret med forretnings-/verksomhetsadresse Sykkylven og ha mål om aktivitet i Sykkylven kommune. Det må kunne dokumenterast at omsøkt tiltak er knytt til mål om arbeidsplassar lokalisert i Sykkylven.
  • Det kan gis tilskot til primært forstudiar og forprosjekt med mål om utvikling av forretningsidé, forretningsplan, produkt, produksjonsprosess, marknad, kompetanse og samarbeidstiltak. Tilskot til gjennomføring av hovudprosjekt kan vurderast, men skal primært rettes til andre finansieringsordningar.
  • Det gis ikkje rein arrangementsstøtte. Det gis ikkje støtte til investeringar, ordinære driftskostnader, driftsoppgåver eller lovpålagte oppgåver.
  • For bedriftsretta støtte krevst det eigenfinansiering på 50 % av prosjektets/tiltakets totale kostnadsramme. Eigenfinansieringa kan være i form av egne midler eller egeninnsats, eventuelt en kombinasjon av disse to, minimum 25% i egne midler. Eigeninnsatsen beregnas som 1,2 promille av nominell årslønn, maksimalt kr 800,- per time, dersom ikke annet er avtalt.
  • Midla tildelast i henhald til EØS-avtalens regler om offentleg støtte og gis som bagatellstøtte.

E-post

Ta kontakt ved spørsmål.

lill@skaparglede.no

Telefon

Lill Therese Aurdal Fure

+47 960 12 410

Adresse

Sekretariat ved Sykkylven Næringsutvikling AS

SkaparLINKEN.
Pilgata 10, 6230 Sykkylven