Omstilling

Sykkylven kommune blei tildelt kr 500 000,- frå Møre og Romsdal fylkeskommune til første fase (strategi- og forankringsfasen) av omstillingsprogrammet 5. mai 2020 (søknaden kan du lese her).

Regonal omstilling er ei ekstraordinær innsats for kommunar eller regionar kor det lokale næringslivet forvitrar eller forsvinn, og mange arbeidsplassar går tapt. Ordninga til kommunal- og moderningseringsdepartementet skal bidra til vekst og verdiskaping i kommunane.

Allereie i 2012 ble kommunen rangert som ein av dei mest sårbare kommunane i landet fordi næringslivet direkte og indirekte var einsidige avhengige av møbelindustrien og tilknytta produksjonar. 32% av dei sysselsette arbeider i møbelindustrien. 

Korona-krisa med full stopp i mars og et høgt antall permitterte synleggjorde denne sårbarheita ytterlegare. Utfordringar med utflagging av arbeidsplassar, nedgang i sysselsetjing og auka utpendling har vore ei trend gjennom fleire år.

BDO frå Årdal er leigd inn som prosessleiarar for første fase (strategi- og forankringsfasen), og skal hjelpe oss med å utarbeide ei utviklingsanalyse, omstillings- og handlingsplan i samarbeid med lokalt næringsliv, eldsjelar og kommune. Neste fase er gjennomføringsfasen som kan vare i inntil 6 år.