SMB Utvikling 2022/2023

Omstillingsprogrammet i Sykkylven inviterer for andre gong lokale bedrifter til å bli med i SMB Utvikling, oppstart vinteren 2022/2023! Bedriftene får ekstern konsulenthjelp til å utvikle analyser og strategiar for bedre lønnsomheit og vekst. Deltakelse i første fase er gratis.

Vi opnar no for påmelding til å vere med i programmet i 2022/2023. Det er plass til 20 bedrifter i forstudie. Ta kontakt med Lise på tlf.98 88 22 92 eller e-post lise.haukeberg@sykkylven.kommune.no om du har spørsmål om kurset. Påmelding i skjema nederst på sida her.

OM SMB Utvikling

Å utvikle nye muligheiter for eksisterende næringsliv er den mest effektive måten å skape nye, varige arbeidsplasser. SMB (små- og mellomstore bedrifter) Utvikling er et program som hjelper små og mellomstore bedrifter til bedre konkurransekraft, lønnsomheit og innovasjonsevne. Utviklingsprogrammet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og omstillingsprogrammet i Sykkylven.

SMB Utvikling leverast i samarbeid med en ekstern konsulent som tilrettelegger, håndterer det praktiske og følgjer opp bedriftene. Det brukast kvalitetssikra konsulentmiljø for å gjennomføre programmet, og vi er heldige og får hjelp av Harald Husabø fra BDO. Gjennom oppdatering av kunnskap, erfaringsutveksling med andre deltagerbedrifter og bedriftsanalyse utvikler konkrete tiltak for vekst i den enkelte bedrift. Utviklingsprogrammet går over tre fasar:

  • Forstudie: kartlegging av vekstpotensial og satsingsvilje
  • Forprosjekt: bedriftsanalyse og planlegging av mulige utviklingsprosjekt
  • Hovedprosjekt: realisering av kartlagte utviklingsprosjekter

Finansiering av programmet gjerast i hovudsak av Innovasjon Norge og omstillingsprogrammet i dei første fasene. Forstudiet er uten eigenandel, forprosjektet har en liten eigenandel. Hovudprosjektet finansierast av bedriftene sjølv eller gjennom andre offentlege støtteordningar. Les meir: www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/smb-utvikling

Kva skjer og når?
Omstillingsprogrammet vil gjennomføre forstudie over to månadar der 20 lokale bedrifter får mulighet til besøk av ein ekstern konsulent som tar en samtale/intervju med fokus på muligheiter for vekst i bedrifta, satsingsvilje og evne. Ut i frå denne gjennomgangen vil eit utval av bedriftene få tilbod om å vere med videre i forprosjekt.

Forprosjektet gjennomførast over ein periode på fire månadar. 10-12 lokale bedrifter får mulighet til besøk av en ekstern konsulent som i samarbeid med bedriftsledelsen gjer analyser og utformer strategiar.

Det krevst eigeninnsats i form av at nøkkelpersonell setter av tid til gjennomføringa. Til gjengjeld får deltakerbedriftene rådgivningstid og analyse av eiga virksomheit, med særskilt fokus på:

  • markedspotensiale, utviklingstrender, teknologiutvikling, bedriftens konkurransesituasjon, ledelsens/eigarens satsingsvilje og eventuelle begrensningar.


 Fyll inn e-postadressa di for å melde deg på

Gruppe


Jeg godtar at Sykkylven Næringsutvikling AS lagrer navn, telefon, e-post og kommunikasjon i forbindelse med denne henvendelsen. Informasjonen vil kun bli benyttet for å ivareta deg og din henvendelse på best mulig måte. Opplysningene blir lagret frem til vi blir bedt om å slette de. Ønsker du innsyn i disse opplysningene kan du kontakte oss på asne@skaparglede.no